Vračilo izdelkov – odstop od pogodbe

Fizične osebe imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov (6. odstavek, 43. člen) pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na kontaktni elektronski naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na elektronski naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najkasneje v 30 dneh po poslanem obvestilu o odstopu od pogodbe. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka vračila. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni, nepoškodovani embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete ter da embalažo, vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače. Kupec nima pravice do odstopa pogodbe in naročenega blaga ne more vrniti če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer poseben izbor barv, materialov).

Vračilo prejetega plačila bomo izvedli v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeto plačilo bomo vrnili z nakazilom na vaš račun (le-tega morate ob vračilu navesti). Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom pogodbe, je torej neposreden strošek vračila blaga ter v primeru, ko vrnjeni izdelki niso nepoškodovani in v nespremenjeni količini, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu. Odškodnina za znižano vrednost izdelka znaša:

  •  v primeru, da je originalna embalaža izdelka poškodovana ali nepopolna, najmanj 25% vrednosti izdelka,
  • v primeru vidne uporabe izdelka (vidne manjše poškodbe oziroma spremembe na izdelku) najmanj 50% vrednosti kupnine, oziroma več, če gre za okvare, odrgnine ali druge na izdelku trajno vidne posledice uporabe; tovrstnih poškodb, ki jih niste prijavili takoj po prevzemu izdelka in pred odstranitvijo zaščitnih folij, proizvajalci ne priznavajo kot okvaro na izdelku.

 

REKLAMACIJE OB PREVZEMU POŠILJKE

Očitne napake ali poškodbe na blagu je potrebno pisno reklamirati takoj oziroma v 8 dneh po prejemu blaga. Prikrite napake je prav tako potrebno prijaviti pisno, nemudoma po odkritju napake, oziroma v roku 8 dni od odkritja napake, vendar ne kasneje kot v roku 30 dni od dneva dobave.

Kupec je dolžan zadržati izdelke do rešitve reklamacije in z njimi ravnati kot dober gospodar, saj je v nasprotnem primeru odgovoren za nastalo škodo.

V kolikor ste prejeli neustrezno število naročenih paketov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se mora reklamacija podati dostavni službi, ki je izvršila dostavo. Vsi potrebni kontaktni podatki so navedeni na dokumentaciji, ki jo prejmete ob prevzemu blaga od dostavljavca. Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljavca. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti ali upoštevati. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljavec dolžan podpisati. V kolikor je mogoče, zadevo dokumentirajte s sliko. Skupaj z dostavljavcem bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

 

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE PO ZVPot: 

37. člen

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

37.b člen

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37.č člen

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

38. člen

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

  • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  • ponovno opravi storitev ali
  • vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

39. člen

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

 

REŠEVANJE SPOROV
Kupec in prodajalec si bosta prizadevala vse morebitne nesporazume reševati sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje nastalih sporov pristojno sodišče v Celju.
Za rešitev posameznih vprašanj se poleg veljavnih predpisov uporablja Zakon o obligacijskih razmerjih.

 

OSNOVNI PODATKI PODJETJA

Hartnagel Handels d.o.o., Zaloška Gorica 3C, Zaloška Gorica, 3301 Petrovče

ID za DDV: SI62857347

OBRAZEC ZA POVPRAŠEVANJE
V spodnji obrazec vpišite svoje želje ali vprašanja . Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o: